Vranjički put 2, Solin OTVORENO OD 07:00 DO 20:30

Jednostrani raskid ugovora

Zaključeni Ugovor o prodaji Kupac može jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga (trošak povrata snosi kupac). Ukoliko je temeljem primljene ponude zaključen ugovor za više proizvoda i usluga jednostrani raskid ugovora može raskinuti u cijelosti a sve kupljene proizvode i usluge ili samo za pojedine.

Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, mora obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, poštansku adresu ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi u ovoj rubrici.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe iz plaćene ponude. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Prodavatelj će dostaviti Kupcu bez odgađanja.

1. Povrat robe

Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama, odnosno osobi koju smo ovlastiti za primanje robe.

2. Troškovi povrata robe. 

Izravne troškove povrata robe snosi Kupac

3. Odgovornost Kupca za umanjenje vrijednosti robe

U slučaju jednostranog raskida Ugovora Kupac je odgovoran Prodavatelju za svako umanjenje vrijednosti robe koja je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Pri tome se prvenstveno misli na umanjenje vrijednosti robe zbog povrata robe bez originalne ambalaže odnosno uništenja originalne ambalaže, vidljivog habanja ili štete na uređaju nastale zbog korištenja proizvoda na način koji nije usklađen s primljenim uputama o instalaciji i korištenju uređaja te zbog fizičkog oštećenja. Za uništenu ambalažu Prodavatelj će umanjiti za 10 % iznos uplate koju je primio na svoj transakcijski račun i vraća za konkretni proizvod, 20 % ukoliko je vidljivo habanje ili nastala šteta na proizvodu njegovim neodgovarajućim korištenjem, a za vidljivo oštećenje proizvoda za postotak razmjeran veličini oštećenja i umanjenja vrijednosti ali ne manje od 25 % maloprodajne cijene proizvoda.

Navedena umanjenja vraćenih iznosa primljenih uplata ne odnose se na slučajeve kada kupac vraća proizvod jer je utvrdio njegovu neispravnost, a sve u skladu s deklariranim svojstvima i funkcijama proizvoda, i usklađeno s pravima Kupca navedenim u s jamstvenoj izjavi.

Kupac je dužan vratiti proizvod najkasnije u roku 14 dana od dana navedenog na pismenom zahtjevu za jednostrani raskid Ugovora. 

4. Povrat uplaćenog iznosa na transakcijski račun Prodavatelja

Ako jednostrano raskinete Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Povrat novca koji je primio na svoj transakcijski račun Prodavatelj će izvršiti (umanjen za eventualne navedene postotke) tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što Kupac dostavi dokaz da je robu poslali nazad Prodavatelju. Povrat sredstava izvršiti će se na način na koji je Kupac napravio uplatu. Ukoliko je platio gotovinom prilikom preuzimanja potrebno je poslati broj računa na e-mail. Gubitak ili oštećenje robe na transportnom putu do Prodavatelju snosi Kupac.

5. Jednostrani raskid Ugovor nije moguć u slučajevima:

5.1. Kupac ne može tražiti raskid ugovora za naručeni proizvod koji je na temelju njegove specifikacije naručen od proizvođača i /ili uvoznika, a iste se trebao proizvesti (nije standardni proizvod koji proizvođač i /ili uvoznik drže na zalihi – o čemu je Kupac obaviješten od Prodavatelja), a isti je proizveden i Prodavatelj njegovu više ne može opozvati.

5.2. Kupac ne može vratiti proizvod i /ili tražiti raskid ugovora ako je proizvod fizički oštetio ili nestručnim rukovanjem, suprotno uputama proizvođača, izazvao funkcionalne štete na proizvodu odnosno njegovo uništenje.

5.3. Kupac ne može vratiti proizvod i tražiti raskid ugovora ako proizvod predstavlja medij na kojemu je implementiran software ili neka od elektronskih igara a proizvod više nije u originalnoj neraspakiranoj ambalaži.

5.4. Kupac ne može tražiti raskid ugovora nakon isteka roka predviđenog ovim Uvjetima za raskid ugovora.

6. Preuzimanje robe

Prilikom preuzimanja robe kupac je dužan pregledati robu, te provjeriti da li je roba isporučena bez fizičkih oštećenja, te se potpisom dostavnice kupac odriče naknadnih reklamacija po ovoj osnovi. Kupac nije dužan preuzeti robu s fizičkim oštećenjem. U slučaju skrivenih oštećenja (unutar aparata, vanjska oštećenja ispod ambalaže…) kupac je dužan sačuvati originalnu ambalažu radi provjere iste, na dijelu nastalog fizičkog oštećenja. Ukoliko se ustanovi da je ambalaža oštećena na dijelu gdje je oštećeni aparat, reklamacija neće biti uvažena, jer se oštećenje trebalo uočiti prilikom preuzimanja robe.

7. Odgovornost za materijalne nedostatke i jamstvena izjava 

Kupcu jamčimo sva prava koja mu primjenom Zakona o obveznim odnosima i Zakona o zaštiti potrošača pripadaju. Za ispravno funkcioniranje proizvoda jamči proizvođač i/ ili uvoznik, a sve u skladu s jamstvenom izjavom koja je dostavljena uz proizvod, Prodavatelj će pružiti Kupcu svaku moguću pomoć u osiguravanju njegovih prava koja mu pripadaju po jamstvenoj izjavi i zakonu. 

8. PrigovoriSukladno čl. 10 ZZP, Građa prodajni centri d.o.o. Vam omogućuje da svoje pisane prigovore vezane uz web kupovinu šaljete na e-mail info@gradja.hr